Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore

 

08.10.2010.

Mr Vesna Bulatović:
Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore 

U organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan je Kongres matematičara i fizičara Crne Gore u Petrovcu od 07. do 10. oktobra.

Ove godine na Kongresu bili su prisutni i informatičari. Održana su predavanja posvećena informatičkom obrazovanju a jednom od njih prisustvovali su nastavnici Tehnike i informatike naše škole i evo šta su zabilježili.

Mr Vesna Bulatović, nadzornik Zavoda za školstvo Crne Gore održala je predavanje na temu “Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore”.

Mr Vesna Bulatović
Vesna Bulatović

U prvom dijelu izlaganja Vesna Bulatović je govorila o ciljevima informatičkog obrazovanja u obrazovnom procesu Crne Gore. Radi se prije svega o korisničkom nivou informatike koji je neophodno da imaju i učenici i nastavnici. Učenici taj nivo postižu kroz predmete predviđene u obrazovnom sistemu. Kako naglašava Vesna Bulatović, u tom procesu posebno treba podsticati eksperimentalne i istraživačke zadatke učenika. Kako je informatika oblast koja je podložna brzim promjenama, neophodno je permanentno usavršavanje nastavnika.

Ciljevi informatičkog obrazovanja

Realizacija ciljeva informatičkog obrazovanja zavisi od određene planske odnosno strateške dokumentacije. U tom dijelu treba pomenuti 2003. godinu kad je donesena Strategija uvođenja ICT-a. Do 2010. godine doneseno je nekoliko strateških dokumenata koji su vrlo bitni kao institucionalna osnova za informatičko obrazovanje. U ovoj, 2010. godini usvojena je Strategija uvođenja ECDL standarda za nastavnike.

Informatičko obrazovanja učenika izvodi se u obrazovnim institucijama kroz redovne i izborne predmete. U osnovnim školama redovni predmet je Tehnika i informatika koja je zastupljena u 5, 6 i 7 razredu sa fondom časova 1+1,5+1,5. Izborni predmeti su u sedmom, osmom i devetom razredu. Obrazovni program je trenutno u fazi preispitivanja i usklađivanje sadržaja sa brzim promjenama u ovoj oblasti.

Raspolaganje sa odgovarajućom informatičkom opremom je osnovni uslov za kvalitetno informatičko obrazovanje. Podaci o opremljenosti govore da 99,5% škola raspolaže sa jednom računarskom učionicom. U periodu od 2005. do 2009. godine došlo je do naglog poboljšanja uslova što se tiče opremljenosti. Po podacima koje navodi Vesna Bulatović, u ovom periodu odnos učenik – računar je sa 120:1 smanjen na 15:1. Podaci zaista govore o znatnom poboljšanju uslova, ali sve to ipak treba posmatrati sa određenom rezervom. Jedna računarska učionica nije dovoljna za veći broj velikih škola da normalno organizuju sve zahtjeve u pogledu informatičkog obrazovanja. Većina računarske opreme koja je nabavljena prvih godina uvođenja reforme, već je zastarjela i trebalo bi je zamijeniti novom, ističe Vesna Bulatović.

Za normalnu realizaciju sadržaja, osim hardverske opreme, neophodan je i odgovarajući softver.

Softver

Na svim računarima u obrazovnim institucijama koristi se licencirani softver. Takvu situaciju imamo kad se govori o osnovnom i antivirusnom softveru. U kojoj mjeri i koji didaktički softver će se koristiti u najvećoj mjeri zavisi od kreativnosti i zainteresovanosti samih nastavnika, kaže Vesna Bulatović. Navedeno je i nekoliko adresa web sajtova koji na razne načine mogu biti od pomoći nastavnicima.

U nastavku predavanja Vesna Bulatović je govorila o obrazovnom kadru koji izvodi nastavu iz predmeta Tehnika i informatika. Dobar dio nastavnog kadra je završio fakultete dok još nije bila uvedena informatika u obrazovni sistem. Iz tih razloga je neophodno da se izvrši obuka kadrova, a ona će se realizovati u tri pravca: obuka za ICT kordinatore, obuka za nastavnike informatike i obuka za sve nastavnike i školsku administraciju.

Obrazovni kadar

Između niza faktora koji utiču na kvalitet nastave informatike, Vesna Bulatović posebno apostrofira raspored računara u učionici, odnos broja računara i broja učenika, kao i izvođenje dodatne i dopunske nastave.

Informacioni sistem Zavoda za školskstvo je veoma značajan projekat, koji praktično predstavlja veliku bazu podataka koja će biti od velike koristi ne samo Zavodu, nego i svim obrazovnim institucijama, kaže Vesna Bulatović.

Zaključke svog izlaganja, Vesna Bulatović je predstavila kao na sljedećem prikazu, posebno naglašavajući neophodnost formiranja Udruženja nastavnika koji izvode nastavu informatike.

Povezani postovi