Uvođenjem reformisanog sistema obrazovanja u kojem na svim nivoima obrazovanja postoje predmeti u kojima se izučavaju savremena dostignuća ICT-a, država Crna Gora je jasno pokazala koliki značaj pridaje ovoj oblasti.

Kako će to sve izgledati u praksi, zavisi od svih učesnika u ovom procesu: od učenika, preko nastavnika, uprava škola do Ministarstva prosvjete, odnosno od njihovog pravilnog sagledavanja značaja ovih predmeta.

Vrlo je opasno potcjenjivati i precjenjivati značaj predmeta Tehnika i informatika kako se zvao predmet uvođenjem reformisanog sistema obrazovanja ili drugih predmeta koji su nastali kasnije od ovog, raznim reformskim izmjenama od septembra školske 2011/2012. i 2017. godine. 

Nije dobro da se minimizira značaj i da se stvara pogrešna slika o ovim predmetima, kao što se to često radilo sa predmetom Tehničko obrazovanje. Krivica za to dijelom pripada onima koji su trebali da brinu o opremanju kabineta pa se dešavala improvizacija u nastavi, a dio svakako pripada neposrednim realizatorima programa. U reformisanom sistemu to posebno dolazi do izražaja i svako odlaganje nabavke opreme ili mijenjanje propisanih uslova rada može da ima vrlo negativne posljedice. Svakako, da ako se žele ostvariti zacrtani ciljevi države Crne Gore u ovoj oblasti, ne treba se priklanjati mišljenjima da ovo nije bogata država da bi se kupovala skupocjena oprema i obezbjeđivali optimalni uslovi za rad učenika. Treba to vjerovatno posmatrati na način da nećemo nikad biti bogata država ako se štedi na obrazovanju djece, tako da će njihovo zaostajanje biti sve veće za njihovim vršnjacima u razvijenim zemljama.

Vjerovatno je jednako opasno i precjenjivanje ovih predmeta i očekivanje da će učenici na kraju osmog razreda (14. godina), đe se dobrim dijelom završavaju programi koji se direktno oslanjaju na primjenu ICT-a, dostići taj nivo da sve znaju iz ove oblasti. Zadatak  predmeta Informatika, uzimajući u obzir uzrast učenika, treba shvatiti baš onako kako je to zapisano u određenju predmetnog programa: “Poznajući osnove informatičke pismenosti, učenici/ce su u mogućnosti da svijet tehnike i tehnologije doživljavaju i istražuju na sadržajniji način, koristeći širi spektar izvora informacija”.

Značaj i potreba postojanja Nastavnog predmeta INFORMATIKA SA TEHNIKOM u osnovnim školama, najbolje se može sagledati iz određenja predmetnog programa, opštih ciljeva predmetnog programa i opštih didaktičkih upustava koji su dati u okviru programa Informatika sa tehnikom. 

 Prenosimo pojedine sadržaje iz gore navedenih djelova predmetnog programa.

 

ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA

Kroz nastavni predmet Informatika učenici/učenice treba da steknu osnovnu informatičku pismenost i afinitet za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija i prednosti koje one donose. Integrisanje informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju efikasnijega obrazovanja neminovan je proces uslovljen društvenim i tehnološkim promjenama. Razvijenost ovoga procesa pokazatelj je razvijenosti društva i prihvaćen je kao jedan od indikatora razvijenosti informacionoga društva, odnosno društva baziranoga na znanju. Osnovna informatička pismenost dio je opšte pismenosti i kulture pojedinca u današnjem vremenu.

 

OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Saznajni ciljevi predmeta:

Učenjem ovog predmeta učenici treba da:

 • steknu osnovnu informatičku pismenost i afinitet za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija i prednosti koje one donose;
 • razumiju potrebu za računarima, njihove funkcije, primjene, djelove i tipove;
 • razumiju koncepte i elemente savremenih aplikacija i načine upotrebe računara kao uređaja za kreiranje softvera;
 • razumiju značaj i funkcije interneta i bezbjedno koriste web i email servise;
 • shvate pravna i etička načela upotrebe ICT i raspravljaju o posljedicama njihovih narušavanja;
 • razumiju značaj pravilnog korišćenja računara i usvoje osnovna pravila za bezbjedan rad na računaru;
 • prepoznaju osnovne vrste tehničkih uređaja i sistema, načine njihove upotrebe i razumiju uticaj tehnologije na životnu sredinu;
 • prepozna značaj pravilnog i bezbjednog učešća u saobraćaju;
 • razlikuje prirodne i vještačke materijale i navodi osobine materijala pogodne za obradu;
 • upoznaju osnove građevinarstva;
 • spoznaju primjene fizičkih veličina sile, rada i energije i načine upotrebe energije za obavljanje rada u različitim djelatnostima.

Procesni ciljevi predmeta:

Učenjem ovog predmeta učenici treba da:

 • razvijaju interesovanje za moderne tehnologije, kreativnost i inovativnost kroz upotrebu korisničkih programa;
 • razvijaju sposobnost algoritamskog načina razmišljanja i sposobnost rješavanja problema u različitim sferama života;
 • razvija sposobnost upotrebe odgovarajućih programskih alata u cilju podrške istraživanju i kontinuiranom učenju;
 • spozna opasnosti od neumjerenoga i nepravilnoga korišćenja računara, kao i prednosti zdravih stilova života;
 • stiču sposobnost da kritički odaberu izvore informacija i prikažu ih na razumljiv i uvjerljivo oblikovan način;
 • razviju tačnost, pravovremenost i preciznost u radu, upornost i istrajnost u
  rješavanju zadataka;
 • razvijaju interesovanje za različita zanimanja iz oblasti tehnike i pozitivan stav prema preduzetništvu i samozapošljavanju u različitim oblastima;
 • razvijaju stvaralačke sposobnosti (kreativnost, originalnost i individualnost) i praktične vještine za svakodnevni život;
 • razvijaju sposobnost za funkcionalno i estetsko oblikovanje;
 • razviju vještinu komuniciranja jezikom tehnike i razviju sposobnost crtanja i tumačenje jednostavnih crteža;
 • razvijaju naviku da primjenjuju principe zaštite na radu;
 • steknu navike i osposobe se za međusobnu saradnju u radu.

 

OPŠTA DIDAKTIČKA UPUTSTVA

– Akcenat informatičkog dijela ovog predmeta je na praktičnom znanju pa je suština aktivnosti u učenju bazirana na praktičnim vježbama uz asistenciju nastavnika/ce.
– U dijelu predmeta koji se odnosi na tehniku, gdje god je to moguće i realno izvodljivo, treba koristiti ICT kao sredstvo za istraživanje, kao sredstvo za predstavljanje sopstvenih ideja i kao način za realizaciju planiranog zadatka.
– Uzimajući u obzir niz specifičnosti predmeta Informatika u odnosu na ostale nastavne predmete u osnovnoj školi, neophodno je da se odjeljenja koja broje iznad 20 učenika/ca dijele u dvije grupe, s tim da svakoj grupi pripada planirani fond časova.
– U skladu sa dinamikom razvoja tehnoloških procesa i izvjesnih tehničkih inovacija, planirani nastavni sadržaji ovog predmeta biće podložni izmjenama i dopunama, tako da ovaj program ostavlja dosta slobode u njegovoj realizaciji svim učesnicima procesa.

 

 

Povezani postovi