Značaj predmeta

 

Uvođenjem reformisanog sistema obrazovanja u kojem na svim nivoima obrazovanja postoje predmeti u kojima se izučavaju savremena dostignuća ICT-a, država Crna Gora je jasno pokazala koliki značaj pridaje ovoj oblasti.

Kako će to sve izgledati u praksi, zavisi od svih učesnika u ovom procesu: od učenika, preko nastavnika, uprava škola do Ministarstva prosvjete, odnosno od njihovog pravilnog sagledavanja značaja ovih predmeta.

Vrlo je opasno potcjenjivati i precjenjivati značaj predmeta Tehnika i informatika kako se zvao predmet uvođenjem reformisanog sistema obrazovanja ili od septembra školske 2011/2012. godine dva zasebna predmeta Osnovi tehnike i Informatika.

Nije dobro da se minimizira značaj i da se stvara pogrešna slika o ovim predmetima, kao što se to često radilo sa predmetom Tehničko obrazovanje. Krivica za to dijelom pripada onima koji su trebali da brinu o opremanju kabineta pa se dešavala improvizacija u nastavi, a dio svakako pripada neposrednim realizatorima programa. U reformisanom sistemu to posebno dolazi do izražaja i svako odlaganje nabavke opreme ili mijenjanje propisanih uslova rada može da ima vrlo negativne posljedice. Svakako, da ako se žele ostvariti zacrtani ciljevi države Crne Gore u ovoj oblasti, ne treba se priklanjati mišljenjima da ovo nije bogata država da bi se kupovala skupocjena oprema i obezbjeđivali optimalni uslovi za rad učenika. Treba to vjerovatno posmatrati na način da nećemo nikad biti bogata država ako se štedi na obrazovanju djece, tako da će njihovo zaostajanje biti sve veće za njihovim vršnjacima u razvijenim zemljama.

Vjerovatno je jednako opasno i precjenjivanje ovih predmeta i očekivanje da će učenici na kraju šestog razreda (12. godina), gdje se dobrim dijelom završavaju programi koji se direktno oslanjaju na primjenu ICT-a, dostici taj nivo da sve znaju iz ove oblasti. Zadatak  predmeta Informatika, uzimajući u obzir uzrast učenika, treba shvatiti baš onako kako je to zapisano u određenju predmetnog programa: “Poznajući osnove informatičke pismenosti, učenici/ce su u mogućnosti da svijet tehnike i tehnologije doživljavaju i istražuju na sadržajniji način, koristeći širi spektar izvora informacija”.

Značaj i potreba postojanja Nastavnog predmeta TEHNIKA I INFORMATIKA u osnovnim školama, najbolje se može sagledati iz određenja predmetnog programa, opštih ciljeva predmetnog programa i opštih didaktičkih upustava koji su dati u okviru programa Tehnike i informatike. Razdvajanjem predmeta na dva nova OSNOVI TEHNIKE i INFORMATIKA nije dovelo do promjene značaja, već se samo izvršila preraspodjela oblasti i preraspodjela broja časova po oblastima kao i način izvođenja nastave po razredima.  Preraspodjelom časova dat je nešto veći broj za predmet Informatika i obezbijeđena je podjela odjeljenja na dvije grupe, što bi se moglo protumačiti kao davanje prioriteta ovoj oblasti koja ima sve veću primjenu u svim oblastima ljudske djelatnosti. Na drugoj strani predmet Osnovi tehnike izvodi se sa nesto manjim brojem časova i nastava je sa cijelim odjeljenjem.  Ovo se može protumačiti kao djelimično smanjenje interesovanja za veliki broj grana tehnike, a svakako i gubitak interesovanja za kreativni učenički rad. Teško je zamisliti da neko i u najbolje opremljenim učionicama može ne samo kvalitetno nego uopšte izvoditi praktične vježbe u odjeljenju sa trideset ili više učenika. Ako se ovome doda i neopremljenost većine škola za ovakav rad onda se u velikoj mjeri dovode u pitanje postavljeni ciljevi predmeta Osnovi tehnike.

 Prenosimo pojedine sadržaje iz gore navedenih djelova predmetnog programa.

 

ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA

Promjene koje se u sferi informaciono-komunikacionih tehnologija događaju enormnom brzinom, sve značajnije mjesto koje u svim segmentima svakodnevnog života zauzimaju ove tehnologije, kao i nepostojanje konačnog sistema znanja, rezultirale su time da se informatička pismenost danas smatra jednom od temeljnih vještina neophodnih za lični i profesionalni razvoj pojedinca. Stoga je i određenje ovog nastavnog predmeta da se kod učenika/ca razvije osnovna informatička pismenost, ali i da ih osposobi da primjene savremenu tehnologiju u komunikaciji, da pronalaze i koriste informacije, nasuprot usvajanju gotovih znanja.

Informatička obuka treba da osposobi učenike/ce za upotrebu savremenih informatičkih i komunikacionih tehnologija u drugim nastavnim oblastima u okviru nastavnog procesa. Njihova univerzalna upotrebljivost otvara mogućnost permanentnog obrazovanja kao i prevazilaženje jaza između neformalnog i formalnog kao i opšteg i stručnog obrazovanja.

Poznajući osnove informatičke pismenosti, učenici/ce su u mogućnosti da svijet tehnike i tehnologije doživljavaju i istražuju na sadržajniji način, koristeći širi spektar izvora informacija.

Realizacijom svojih malih projekata (modula) otkrivaju i rješavaju jednostavne tehničke i tehnološke probleme, spoznaju primjenu prirodnih zakonitosti u praksi. Formiraju svijest o tome kako se primjenom tehnike i tehnologije mijenja svijet u kome žive. Uočavaju kako na okolinu tehnika utiče pozitivno, a kako se ponekad narušava prirodni sklad, stiču interes za smanjenje tih štetnih uticaja na prirodno okruženje i razvijaju ekološku svijest.

Kroz različite aktivnosti i oblike rada u okviru ovog predmeta, učenici/ce razvijaju sopstvene sposobnosti, a stiču znanja, vještine i navike koje im omogućavaju cjelovit razvitak ličnosti.

 

OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

U nastavi tehnike i informatike učenik/ca treba da:

– sazna glavne koncepte ICT-a (Informaciono-komunikacione tehnologije);
– spozna ulogu ICT u različitim strukama i sferama života;
– upozna rad sa jednim od operativnih sistema i nekoliko najčešće korišćenih korisničkih programa i navikne da ih koristi u svakodnevnim aktivnostima;
– razvije sposobnost otkrivanja novih rješenja i afirmiše sopstvenu kreativnost i originalnost;
– razvije sposobnost praktičnog stvaranja, odnosno da realizuje sopstvene ideje prema sopstvenom planu rada;
– razvije psihomotorne sposobnosti;
– stiče naviku za timski rad i razvije svijest o socijalnim vrijednostima i smisao za toleranciju i odgovornost;
– razvije interes za zanimanja iz različitih oblasti (konstruktor, dizajner);
– razvija ekološku svijest i pozitivan odnos prema prirodi i interes za moderne tehnologije.

 

OPŠTA DIDAKTIČKA UPUTSTVA

– Akcenat informatičkog dijela ovog predmeta je na praktičnom znanju pa je suština aktivnosti u učenju bazirana na praktičnim vježbama uz asistenciju nastavnika/ce.
– U dijelu predmeta koji se odnosi na tehniku, gdje god je to moguće i realno izvodljivo, treba koristiti ICT kao sredstvo za istraživanje, kao sredstvo za predstavljanje sopstvenih ideja i kao način za realizaciju planiranog zadatka.
– Uzimajući u obzir niz specifičnosti predmeta Informatika u odnosu na ostale nastavne predmete u osnovnoj školi, neophodno je da se odjeljenja koja broje iznad 20 učenika/ca dijele u dvije grupe, s tim da svakoj grupi pripada planirani fond časova.
– U skladu sa dinamikom razvoja tehnoloških procesa i izvjesnih tehničkih inovacija, planirani nastavni sadržaji ovog predmeta biće podložni izmjenama i dopunama, tako da ovaj program ostavlja dosta slobode u njegovoj realizaciji svim učesnicima procesa.